در زیر چندین نمونه از طراحی های تیم طراحی لاندا را مشاهده می کنید: