powerbi شیراز

powerbi خطی از ابزارهای تجزیه و تحلیل کسب و کار است که داده های شما را با ارائه بینش در کل سازمان شما به دانش تبدیل می کند.

به صدها منبع داده متصل شوید، آماده سازی داده ها را ساده کنید و تجزیه و تحلیل موقت را انجام دهید
استخراج داده ها از پایگاه های داده و سیستم های مختلف
از Power Query برای تبدیل داده ها و ایجاد مجموعه داده خود استفاده کنید
داشبوردهای زنده با گزارش های تعاملی بسازید
گزارش ها و داشبوردها را با همکاران خود به اشتراک بگذارید تا داده های خود را پیگیری کنید و نتایج را به عنوان یک تیم نظر دهید/بحث کنید.
داشبوردها و گزارش ها را در مرورگر خود یا در دستگاه های تلفن همراه مشاهده کنید