در زیر چندین نمونه از وب سایت های طراحی شده توسط تیم طراحی وب سایت لاندا را مشاهده می نمائید: