محاسبه مجموع به صورت تجمعی در powerbi

با استفاده از این فرمول ها در DAX شما می توانید از طریق powerbi مجموع را به صورت تجمعی محاسبه کنید در واقع در بسیاری از موارد مثلا در صورت وضعیت های کارفرمایی یا پیمانکاری مبلغ صورت وضعیت به صورت مقطعی و دوره ای می باشد و با استقاده از این فرمول ها در powerbi می توانید مجموع کل را به صورت تجمعی تا فواصل تعیین شده محاسبه کنید.

به عنوان مثال، برای ایجاد یک جدول موجودی کالا در انبار که موجودی هر محصول را برای هر ماه نشان می دهد، می توانید با استفاده از جدول حرکات انبار اصلی، بدون پردازش و تلفیق داده ها، آن محاسبه را انجام دهید.

متداول ترین مورد اجرای کل، مجموع تمام تراکنش های انجام شده قبل از یک تاریخ معین است. اما همین محاسبه را می توان در هر سناریویی که مقادیر را روی هر ستون قابل مرتب سازی انباشته می کنید، استفاده کرد. این در یکی از نمونه های این الگو نشان داده شده است.

سناریوی ساده:

ما می خواهیم معیاری ایجاد کنیم که تمام مقادیر فروش را تا یک تاریخ مشخص جمع کند. نتیجه باید شبیه چیزی باشد که در شکل 1 نشان می دهیم.

شکل 1 مجموع در حال اجرا مقادیر را از ابتدای زمان تا تاریخ جاری جمع می کند.
این فرمول باید مقدار Sales Amount را برای تمام تاریخ هایی که کمتر یا برابر با آخرین تاریخ قابل مشاهده در زمینه فیلتر فعلی هستند محاسبه کند. این کد همچنین یک بررسی اضافی برای جلوگیری از نمایش مقادیر برای تاریخ های آینده انجام می دهد – یعنی زمانی که حداقل تاریخ قابل مشاهده بیشتر از آخرین تاریخ فروش است:

Sales Amount RT :=
VAR LastVisibleDate =
MAX ( 'Date'[Date] )
VAR FirstVisibleDate =
MIN ( 'Date'[Date] )
VAR LastDateWithSales =
CALCULATE (
MAX ( 'Sales'[Order Date] ),
REMOVEFILTERS () -- Use ALL ( Sales ) if REMOVEFILTERS () and ALL () 
-- are not available
)
VAR Result =
IF (
FirstVisibleDate <= LastDateWithSales,
CALCULATE (
[Sales Amount],
'Date'[Date] <= LastVisibleDate 
)
)
RETURN
Result